INFORMACJA Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO – 14.11.2021

 1. Otwarcie zebrania.

Otwarcia zebrania w drugim terminie dokonał Prezes Koła Andrzej Kucięba.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego wybrano kol. Jacka Kuzę natomiast Sekretarzem zebrania został Adam Szczukiewicz.

 1. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy zmarłych kolegów wędkarzy a w szczególności Marka Molisaka.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zatwierdzono porządek obrad jednogłośnie.

 1. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzono Regulamin Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

 1. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano: Wojciecha Kosterę, Daniela Lasię, Norberta Kowala.

Do Komisji wyborczej wybrano: Stanisława Gałkę, Grzegorza Binio, Waldemara Wróblewskiego.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano; Roberta Wójcikiewicz, Norberta Gaweł i Dariusza Żmudę.

Wszystkie komisje przegłosowano jednogłośnie.

 1. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Wręczenia odznaczeń dokonał Przedstawiciel Zarządu Okręgu Prezes Koła PZW Staszów Jacek Miodyński.

Brązowa odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego otrzymali:

– Wojciech kostera

– Krzysztof Łuszcz

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji przedstawił kol. Wojciech Kostera.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres mijającej kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za lata 2020 i 2021 oraz okres mijającej kadencji odczytał Prezes koła Andrzej Kucięba.

 1. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za  lata 2020 i 2021 odczytał Wojciech Kostera.

 1. Ocena działalności Zarządu Koła PZW przez Komisję Rewizyjną Koła wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Dariusz Żmuda przedstawił ocenę działalności Zarządu Koła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020r., 2021 r. i okres mijającej kadencji

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej koła za lata 2020 i 2021 i okres mijającej kadencji odczytał Dariusz Żmuda.

 1. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020r., 2021 r. i okres mijającej kadencji.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za lata 2020 i 2021 oraz okres mijającej kadencji odczytał Wiesław Kostyra.

 1. Projekt Programu działania na okres kadencji 2021-2025.

Projekt Programu działania na okres 2021-2025 przedstawił Prezes Koła.

 1. Projekt Planu działania na 2021 r., 2022 r. i preliminarza finansowego na 2021 r.,

Projekt Planu działania na lata 2020,2022 i preliminarza budżetowego przedstawił Prezes Koła.

 1. Projekt Planu działania Komisji Rewizyjnej na 2021 r., 2022 r.

Projekt Planu działania Komisji na lata 2021 i 2022 przedstawił Przewodniczący Komisji Dariusz Żmuda.

 1. Wystąpienie zaproszonych gości.

W wystąpieniu głos zabrali: przedstawiciel Starostwa powiatowego kol. Jerzy Służalski, który podziękował za dotychczasową współpracę pomiędzy Starostwem i Zarządem Koła, tym samym życząc dalszej współpracy, przedstawiciel Zarządu Okręgu Jacek Miodyński, który podsumował działalność Koła oraz pogratulował wyróżnień i odznaczeń, Zastępca Burmistrza  Michał Maroński przedstawił plan oddania do użytku lokalu dla Koła oraz złożył życzenia na ręce Prezesa Koła dla wszystkich wędkarzy.

 1. Dyskusja.

W dyskusji brali udział członkowie zgromadzenia, którzy poruszyli tematy chorych ryb, które zdychały na początku roku, sprawy zarybienia zbiorników, zwiększenia kosztów na cele sportowe Koła.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2021 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”.

Wyniki za okres 2020 i 2021 przedstawił kapitan Sportowy koła Robert Wójcikiewicz a następnie zostały wręczone puchary oraz dyplomy dla zwycięzców przez Prezesa Koła.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji, informacja o wysokości składek w roku 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW.

Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi: 22 głosy ZA, 4 przeciw, 2 wstrzymujące.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji.

Zatwierdzono sprawozdanie Komisji rewizyjnej jednogłośnie.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji.

Zatwierdzono sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego jednogłośnie.

 1. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła PZW.

Ustalono skład liczbowy zarządu oraz komisji:

Zarząd Koła- 13 osób

Komisja Rewizyjna- 4 osoby

Sąd Koleżeński- 4 osoby

 1. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Busku-Zdroju.

Na Prezesa Koła przedstawiono tylko jedna kandydaturę – Andrzeja Kuciębę. Przegłosowano jednogłośnie.

 

Do Zarządu przedstawiono następujące kandydatury:

Adam Szczukiewicz, Jacek Kuza, Robert Wójcikiewicz, Wojciech Kostera, Henryk Małysz, Piotr Opozda, Krzysztof Łuszcz, Grzegorz Walczak, Edward Brejdak, Leszek Głogowski, Norbert Gaweł i Waldemar Wróblewski.

Skład Zarządu  przegłosowano jednogłośnie.

 

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury:

Robert Buczak, Krzysztof Luba, Janusz Kopała, Paweł Pawelec.

Skład Sądu przegłosowano jednogłośnie.

 

Do Komisji rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

Dariusz Żmuda, Marcin Prędki, Daniel Lasia, Norbert Kowal.

Kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

 

Delegaci na zjazd okręgu: Kuza Jacek, Robert Wójcikiewicz

Kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

 

Zastępcy Delegatów: Andrzej Kucięba i Grzegorz Walczak.

Kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

 1. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji uchwal i wniosków, wniosków jakie wpłynęły do komisji.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 16 wniosków.

Wnioski kol. Roberta Wójcikiewicza dotyczące zmian w regulaminie GP  przegłosowano jednogłośnie.

Wnioski Prezesa Koła dotyczące zmian w regulaminie Radzanowa przegłosowano jednogłośnie.

Wniosek dotyczący podniesienia składki do 200zł przegłosowano: 23 za, 8 przeciw, 2 wstrzymało się.

Wniosek dotyczący stosowania haczyków bezzadziorowych odrzucono: 1 za, 25 przeciw, 3 wstrzymało się

Wniosek o dzień spinningu na zbiorniku w Radzanowie (poniedziałek i wtorek) został wycofany przez wnioskodawcę.

Wniosek dotyczący poniedziałku oraz środy bez ryby na zbiorniku w Radzanowie oraz limit 25 sztuk ryb w sezonie przegłosowano: 22 za, 7 przeciw i 3 wstrzymujące.

Wniosek upoważniający Zarząd do rozmów z właścicielem celem pozyskania „trzeciego” zbiornika w Radzanowie.

Wniosek do ZO o podniesienie wymiaru Amura do 50cm na zbiorniku w  Wolicy oraz Łowiskach. Przegłosowano jednogłośnie.

Uchwałę w sprawie ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2022 roku – przegłosowano kwotę 15zł (1 godzina robocza) – 29za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

Uchwałę w sprawie upoważnienia dla nowego Zarządu Koła do sporządzania i uchwalania budżetu oraz nanoszenia ewentualnych poprawek w preliminarzu budżetowym na rok 2022 przegłosowano jednogłośnie.

Pozostałe wnioski odrzucono ze względu na brak pisemnego uzasadnienia.

 1. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.

Spośród uczestników Zgromadzenia rozlosowano nagrody ufundowane przez Koło.

 1. Wolne wnioski.

Podczas rozmów poruszono temat nowego lokalu, częstszych kontroli na zbiornikach oraz montażu kamer.

 1. Zakończenie obrad.

Zakończenia obrad dokonał Prezes Koła Andrzej Kucięba.