Regulaminy zawodów w kole

REGULAMINY ZAWODÓW WĘDKARSKICH W KOLE
KAPITANAT SPORTOWY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W REGULAMINIE ZAWODÓW ORAZ HARMONOGRAMIE

 1. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów podczas zawodów i organizację jest Kapitan Sportowy koła lub inna wyznaczona osoba.
 2. Wszystkie zawody w kole odbywają się żywej rybie.
 3. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę wędkarską o długości min. 2.5m. Siatka podczas zawodów musi być zanurzona przynajmniej 1,5m.
 4. We wszystkich zawodach wędkarskich w kole obowiązuje ograniczenie połowu na jedną wędkę (nie dotyczy TYLKO towarzyskich zawodów nocnych).
 5. We wszystkich zawodach wędkarskich w kole obowiązują wymiary ochronne zgodnie z Ograniczeniami na wodach okręgu PZW Kielce. Pozostałe wymiary zgodnie z RAPR z zachowaniem okresu ochronnego. Nie dotyczy SUMA na zbiorniku Radzanów. 
 6. Każdy uczestnik zawodów może zabrać jedną rybę wymiarową (zgodną z regulaminem łowiska).
 7. Kapitanat Sportowy zastrzega sobie możliwość zmian w szczególnych okolicznościach w poniższych regulaminach.
 8. Zwycięzcy zawodów (pierwsza trójka) otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez koło.
 9. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich (pierwsza trójka) otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe.
 10. Zwycięzca GP koła otrzymuje puchar oraz dyplom pamiątkowy.
 11. Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku wagowym. Uczestnik zawodów ma czas 10 minut na dostarczenie ryb do wagi. Po tym czasie ryby nie będą ważone.

 

Załączniki:

 1. Regulamin towarzyskich zawodów podlodowych.
 2. Regulamin zawodów spławikowych (towarzyskich i mistrzowskich).
 3. Regulamin Spinningowych Mistrzostw Koła.
 4. Regulamin Gruntowych Mistrzostw Koła.
 5. Regulamin zawodów metoda dowolną.
 6. Regulamin zawodów metoda odległościową.

TOWARZYSKIE ZAWODY PODLODOWE

 1. W zawodach udział mogą wziąć tylko Członkowie Koła.
 2. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach. Obie tury odbędą się tego samego dnia.
 3. Czas trwania zawodów: 4 godziny /dwie tury po 2 godziny/
 4. Aby zawody zostały zaliczone musi odbyć się co najmniej 1 tura. W razie niesprzyjającej pogody zawody mogą zostać skrócone do 1,5 godziny.
 5. Zawody rozegrane zostaną, jeżeli warstwa lodu wyniesie minimum 15cm grubości.
 6. Każdy zawodnik wędkuje na osobnym stanowisku, którego szerokość wynosi 10m.
 7. Każdy zawodnik musi posiadać 2 chorągiewki do oznaczenia otworu w lodzie
 1. Zezwala się na połów tylko jedną wędką dowolną metoda podlodową zgodna z RAPR PZW (spławikową, mormyszką lub blaszką podlodową).
 2. Podczas wędkowania mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w tym m.in. przepisy określające długość wędki, stosowane przynęty, średnice otworów oraz odległość pomiędzy otworami.
 3. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza zawodnik – zawody na „żywej rybie”.
 4. Otwory w lodzie można wykonywać tylko za pomocą wiertła ręcznego do lodu- max.20cm średnicy.
 5. Wiertła, które nie są używane, muszą być wkręcone w lód.
 6. Zabrania się stosowania echosond i kamer podlodowych.
 7. Podczas zawodów obowiązują 4 sygnały:

1 sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po tym sygnale zawodnicy wchodzą do swojego stanowiska i zajmują wybrane przez siebie miejsca do wiercenia otworów.

2 sygnał – początek zawodów, oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie przemieszczać się w swoich stanowiskach i wiercić nieograniczoną liczbę otworów.

3 sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.

4 sygnał oznacza koniec zawodów, po tym sygnale nie zalicza się ryb wyjętych z wody

 1. Po zakończeniu każdej tury zawodów zawodnik udaje się na stanowisko sędziowskie celem zważenia złowionych ryb. Wszystkie ryby po zważeniu muszą zostać wypuszczone.

PUNKTACJA

Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 50% punktów wagowych z ilości punktów uzyskanych.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW:

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów

zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

 • Przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy.
 • Przykład 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy.

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW WIELOTUROWYCH

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów w zawodach, a następnie większa waga złowionych ryb przez zawodnika w drugiej turze zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany lub który nie złowił żadnej ryby we wszystkich turach nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.

ZAWODY SPŁAWIKOWE (TOWARZYSKIE I MISTRZOWSKIE)

 1. Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany
 2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10 metrów.
 3. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla weteranów, seniorów, młodzieży U25 i kobiet 4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny.
 • Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla kadetów U15 i juniorów U20 nie mniej niż 1 godzinę, a dla pozostałych kategorii nie mniej niż 2 godziny.
 1. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.
 2. Zabrania się używania: przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, kulek proteinowych, peletu (także, jako dodatków do zanęty).
 3. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
 • zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości
 • zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.)

Wyjątek stanowią:

 • nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.
 • Zanęta lekka przeznaczona do nęcenia z kubka zanętowego musi być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale formowana może być przy użyciu obu rąk.

PRZEBIEG ZAWODÓW:

Obowiązują następujące sygnały:

 • PIERWSZY SYGNAŁ – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką;
 • DRUGI SYGNAŁ – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej;
 • TRZECI SYGNAŁ – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
 • CZWARTY SYGNAŁ – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
 1. Jeżeli złowiona przez wędkarza ryba zahacza, poza swoim stanowiskiem, o żyłkę sąsiadującego wędkarza, zostaje uznana za ważną pod warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryba zostanie wyciągnięta z wody.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 1. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala

na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

 1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
 2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1.
 3. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika.

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

 • przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze.

 • przykład nr 1: 15 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+15):2=13,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: 13 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 7 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+13):2=10 punktów sektorowych każdy.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW WIELOTUROWYCH (MISTRZOWSKIE)

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie wyższa liczba punktów w jednej z dwóch tur zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.

Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA

 1. Zawody są organizowane bez podziału na kategorię w klasyfikacji indywidualnej.
 2. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
 3. Obowiązują następujące sygnały:
  • PIERWSZY SYGNAŁ – oznacza zezwolenie wejścia na stanowiska
  • DRUGI SYGNAŁ – rozpoczęcie tury zawodów
  • TRZECI SYGNAŁ – zakończenie tury /zawodów/
 1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.
 2. Obowiązuje następująca punktacja:
 3. głowacica i sum:

– za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.

 1. szczupak i sandacz:

– za wymiar określony przez regulamin 550 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

 1. boleń i brzana:

– za wymiar określony przez regulamin 450 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

 1. jaź i kleń:

– za wymiar określony przez regulamin 200 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 40 pkt.

 1. okoń:

– za wymiar określony przez regulamin 100 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji.

– sum – 70 cm

– szczupak, sandacz – 45 cm

– boleń, brzana – 40 cm

– jaź, kleń – 25 cm

– okoń – 20 cm

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji.

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 1. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).

ZAWODY METODĄ GRUNTOWĄ (TOWARZYSKIE I MISTRZOWSKIE)

 1. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.
 2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10m.
 3. Każdy wędkarz w czasie zawodów powinien posiadać wędzisko o maksymalnej długości 4,50 metra, kołowrotek, żyłkę, koszyk zanętowy – średnica 5cm i długości max 7cm umieszczony przelotowo na żyłce głównej za pomocą krętlika zastopowany stoperem. Sygnalizatorem brań jest szczytówka.
 4. Dopuszcza się połów na „metodę”
 5. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
 6. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
 7. Forma nęcenia tylko przy użyciu koszyczka zanętowego lub rakiety zanętowej – bez zamocowanego przyponu z haczykiem. Donęcanie zanętą lekką.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Czas trwania tury zawodów wynosi: 3 do 5 godzin.

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: niż ½ czasu trwania tury.

Obowiązują następujące sygnały:

PIERWSZY SYGNAŁ – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez zamocowanego przyponu z haczykiem). Inna forma nęcenia jest zabroniona;

DRUGI SYGNAŁ – oznacza rozpoczęcie zawodów – po tym sygnale zawodnik

rozpoczyna łowienie;

TRZECI SYGNAŁ – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;

CZWARTY SYGNAŁ – oznacza zakończenie zawodów – po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych

równą średniemu miejscu, które by zajęli:

 • przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą

średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze:

 • przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: 23 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty

sektorowe od 1 do 6 i 17 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+23):2=15 punktów sektorowych każdy

Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika we wszystkich turach.

Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie wyższa liczba punktów w jednej z dwóch tur zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.

Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 1. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala

na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).

TOWARZYSKIE NOCNE ZAWODY METODA DOWOLNĄ

 1. Zawody spławikowo-gruntowe (method feeder) nocne trwają od soboty wieczorem do niedzieli rano (godziny ustalone przez organizatora).
 2. Przed zawodami może być pobrane wpisowe od zawodników w wysokości wcześniej ustalonej przez organizatora.
 3. Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN
 4. Dopuszcza się wędkowanie na dwie wędki.
 5. Obowiązuje oświetlenie stanowiska.
 6. Wędkowanie wyłącznie metodą spławikowo-gruntową.
 7. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik losuje stanowisko.
 8. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
 9. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
 10. Za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie ryb od innych zawodników) zawodnik jest zdyskwalifikowany.
 11. Od godziny 23 do godziny 24 obowiązuje przerwa (posiłek regeneracyjny).

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli:

 • przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze:

 • przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: 23 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 17 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+23):2=15 punktów sektorowych każdy;

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 • Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

O kontynuacji zawodów decyduje organizator.

ZAWODY METODA DOWOLNĄ

Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany

 1. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10 metrów.
 2. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
 3. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
 4. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.
 5. Obowiązują sygnały:

Pierwszy sygnał: 10 minut przed  rozpoczęciem zawodów zezwala na nęcenie.

Drugi sygnał: wolno łowić.

Trzeci sygnał: do końca zawodów pozostało 5 minut.

Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych

równą średniemu miejscu, które by zajęli:

 • przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą

średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze:

 • przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: 23 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty

sektorowe od 1 do 6 i 17 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+23):2=15 punktów sektorowych każdy;

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 1. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala

na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).

ZAWODY METODA ODLEGŁOŚCIOWĄ

 1. Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany
 2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10 metrów.
 3. Wędka do metody odległościowe musi posiadać kołowrotek.
 4. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla weteranów, seniorów, młodzieży U25 i kobiet 4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny.
 • Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla kadetów U15 i juniorów U20 nie mniej niż 1 godzinę, a dla pozostałych kategorii nie mniej niż 2 godziny.
 1. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.
 2. Zabrania się używania: przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, kulek proteinowych, peletu (także, jako dodatków do zanęty).
 3. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
 • zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości
 • zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.)

Wyjątek stanowią:

 • nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.
 • Zanęta lekka musi być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale formowana może być przy użyciu obu rąk.

PRZEBIEG ZAWODÓW:

Obowiązują następujące sygnały:

 • PIERWSZY SYGNAŁ – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką;
 • DRUGI SYGNAŁ – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej;
 • TRZECI SYGNAŁ – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
 • CZWARTY SYGNAŁ – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
 1. Jeżeli złowiona przez wędkarza ryba zahacza, poza swoim stanowiskiem, o żyłkę sąsiadującego wędkarza, zostaje uznana za ważną pod warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryba zostanie wyciągnięta z wody.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BURZY

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

 1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 • żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
 1. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 • drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 • trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala

na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

 1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
 2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1.
 3. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika.

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

 • przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze.

 • przykład nr 1: 15 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+15):2=13,5 punktów sektorowych każdy;

przykład nr 2: 13 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 7 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+13):2=10 punktów sektorowych każdy.