Regulamin Radzanów (kąpielisko) – cennik

Regulamin amatorskiego połowu ryb na
„Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w  Radzanowie”
gmina Busko – Zdrój

 1. Nieruchomość pod nazwą Zbiornik Retencyjno – Rekreacyjny w Radzanowie, zwanym w dalszej części regulaminu Zbiornikiem Radzanów, oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr: 447/2 – obręb Radzanów stanowi własność Gminy Busko-Zdrój i na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  Busko-Zdrój Nr 40/2012 z dnia 04.04.2012r. pozostaje w administracji Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwanym w dalszej części regulaminu BOSIR.  
 • Niniejsze zasady amatorskiego połowu ryb na Zbiorniku Radzanów opracowano na podstawie § 2, § 6, § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 12.11.2011r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559, ze zm.), zwanym w dalszej części regulaminu Rozporządzeniem oraz postanowień  Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, uchwalonego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. 
 • Zezwolenia imienne na amatorski połów ryb w Zbiorniku Radzanów, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, wydaje Dyrektor BOSIR.
 • Zezwolenie wydaje się po wniesieniu opłaty w kasie BOSIR w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3A, określonej w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia i przedłożenia oryginału aktualnej karty wędkarskiej.
 • Zezwolenie imienne nie może być odstąpione innej osobie. Wraz   z wędkarzem posiadającym zezwolenie może wędkować dziecko w wieku   do lat 14 (razem 2 osoby).
 • Połów wędkarski może odbywać się tylko w godzinach od 600 do 2200.
 • Połów ryb dozwolony jest na wędkę i tylko z brzegu, przy czym nie wolno wędkować z mola, schodów ewakuacyjnych na wale betonowym zbiornika    i kładki przy baszcie spustowej.
 • Połów wędkarski dozwolony jest wyłącznie metodą spławikową i na spinning.
 • Wędkarz ma prawo używać najwyżej dwóch wędek
 • Na całym Zbiorniku Radzanów obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia    i połowu na żywca.
 1. Amatorski połów wędką ryb drapieżnych (sandacz, szczupak, węgorz) uprawia się z zachowaniem limitów:
  1. W jednym dniu – do 2 sztuk
  2. Rocznie-do 30 sztuk
 1. Zezwala się na odłów leszcza, karpia, płoci, karasia srebrnego i jazia do 4 kg na dzień oraz okonia do 2 kg na dzień.
 2. Podczas połowu obowiązują wymiary ochronne określone  w Rozporządzeniu.  Jednocześnie obowiązuje całoroczny całkowity zakaz połowu oraz nęcenia ryb   z jakiegokolwiek sprzętu pływającego.
 3. Połów i przebywanie na lodzie jest zabronione.
 4. Wędkujący zobowiązany jest posiadać przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie opisane w pkt 3 regulaminu oraz rejestr połowu i okazywać    w/w dokumenty na żądanie Straży Rybackiej, Straży Miejskiej, Policji, pracowników BOSIR, służb porządkowych firmy ochroniarskiej wykonującej czynności służbowe.
 5. Wędkujący zobowiązani są do respektowania zarządzeń i poleceń Straży Rybackiej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej , Policji, pracowników BOSIR, służb porządkowych firmy ochroniarskiej wykonującej czynności służbowe.
 6. Uznaje się, że każda osoba, która wędkuje na Zbiorniku Radzanów zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz postanowieniami „Regulaminu korzystania ze Zbiornika Retencyjno – Rekreacyjnego    w Radzanowie” gmina Busko-Zdój i zobowiązana jest  się do bezwzględnego ich przestrzegania.    
 7. Osobie nie przestrzegającej postanowień niniejszego regulaminu, Dyrektor BOSIR w Busku-Zdroju unieważnia wydane zezwolenie, bez prawa do odszkodowania.

Cennik  zezwoleń  wędkarskich na amatorski połów ryb
w „Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w  Radzanowie”
gmina Busko – Zdrój

Rodzaj  połowuCena brutto wraz z spod. VAT „zł”
Zezwolenie roczne od 01 stycznia  do  31 grudnia170,00
Zezwolenie półroczne od 01 stycznia  do  30 czerwca lub od 01 lipca  do  31 grudnia100,00
Zezwolenie  kwartalne od 01 stycznia  do  31 marca lub od 01 kwietnia  do  30 czerwca lub od 01 lipca  do  30 września lub od 01 października  do  31 grudnia    70,00
  Zezwolenie miesięczne    50,00
  Zezwolenie tygodniowe    20,00

OPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE BOSIR (BASEN MIEJSKI) UL.GROTTA 3A TEL. 413705150, 413788549

GODZINY PRACY 9.00-21.00