Regulamin Radzanowa

 1. Zbiornik wodny.
 2. Woda w Radzanowie jest udostępniona przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dla Koła PZW Busko.
 3. Na zbiorniku wolno uprawiać wędkarstwo: spławikowo – gruntowe, spinningowe, podlodowe, muchowe.
 4. Wolno łowić na dwie wędki, od świtu do zmroku /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca / we wszystkie dni tygodnia, z tym, że w poniedziałek i środę obowiązuje zasada /złów i wypuść/, nie wolno zabierać, ani przechowywać w siatce złowionych ryb, z soboty na niedziele można wędkować w godzinach nocnych od 1 VI  do dnia jesiennego  zarybiania.
 5. Na zbiorniku dopuszcza się organizowanie zawodów wędkarskich na odrębnych zasadach.
 6. Prawo do wędkowania na zbiorniku Radzanów mają:
 7. Członkowie Koła Busko którzy wnieśli dodatkową opłatę w ustalonej wysokości,  posiadające rejestr połowów będący zezwoleniem na wędkowanie.
 8. Osoby przebywające na kuracji w Uzdrowisku Busko – Zdrój, posiadające kartę kuracjusza oraz wykupioną składkę okresową.
 9. Raz wniesione składki nie podlegają zwrotowi.
  4. Wędkarz wykupując w/w składki, akceptuje niniejszy regulamin, oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.

III. Limit dobowy ryb do zabrania z łowiska:

 1. Karp 1szt. + jedna z takich ryb jak amur, lin, leszcz tołpyga, szczupak, sandacz, jaź, węgorz+ 2kg innej ryby /płoć, okoń, wzdręga/  lub karp 1szt + karaś srebrzysty /japoniec/ 3szt.
 2. W siatce przetrzymujemy ryby przeznaczone do zabrania, nie podlegają wymianie.
 3. * Obowiązuje wymiar ochrony dla ryb: Amur do 60 cm od 80 cm, Jaź do 30 cm od 45 cm, Karp do 40 cm od 70 cm; Karaś srebrzysty do 25 cm; ; Leszcz do 35cm od 60cm; Lin do 30cm od 50cm ,Sandacz do 55 cm  od 80 cm , Szczupak do 55 cm od 90 cm , węgorz do 70 cm. Zakaz zabierania karasia złocistego.
 4. Złowione ryby poniżej i powyżej wymiaru muszą być wpuszczone do wody, ryby przeznaczone do wypuszczenia powinny zostać podebrane podbierakiem lub wilgotną ręką, czas w którym ryba przeznaczona do wypuszczenia jest poza wodą powinien być ograniczony do minimum.
 5. Pozostałe wymiary zgodnie z regulaminem PZW.*
 6. Ustala się roczny limit zabranych ryb na 25 sztuk.
 7. Zabrania się:
 8. Połowu ze środków pływających oraz brodzenia.
 9. Budowania pomostów, kładek i innych budowli wychodzących od brzegu w głąb zbiornika oraz konstrukcji niszczących groble.
 10. Połowu ryb w odległości mniejszej niż 15mb. od urządzeń zasilających zbiornik w wodę i od urządzeń spiętrzających wodę.
 11. Samowolnego (dzikiego) zarybiania.
 12. Nęcenia łowiska w okresie gdy zbiornik wodny jest wyłączony z wędkowania.
 13. Palenia ognisk w obrębie łowiska.
 14. Wędkowania w obrębie tarliska.
 15. Połowu białej ryby od dnia zarybiania jesiennego do dnia 31 III następnego roku, w tym okresie dopuszcza się spinning oraz wędkowanie pod lodem – według  informacji na tablicach ogłoszeń!!!
 16. Obowiązkiem wędkarza jest:
 17. Przestrzeganie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
 18. Utrzymanie czystości na stanowisku w promieniu 5m, bez względu na stan w momencie jego zajęcia. Śmieci zabieramy ze sobą, nie pozostawiamy nad wodą.
 19. Wędkarz zobowiązany jest do przechowywania ryb przeznaczonych do zabrania nie dłużej niż 24 godz. od złowienia w dostosowanej do tego siatce rozpiętej na sztywnych obręczach o minimalnej długości 2,5 m lub worku karpiowym z wyjątkiem ryb łososiowatych.
 20. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiorniku:
 21. Wszystkich wędkarzy łowiących na zbiorniku, obowiązuje rejestr połowu ryb zbiornika Radzanów i należy go prowadzić zgodnie z zasadami w nim zapisanymi. Rejestracji podlegają: data, godzina, ryby objęte ilościowymi limitami połowów. Wpisu w/w danych należy dokonywać na bieżąco, tj; datę i godzinę rozpoczęcia połowu przed rozpoczęciem wędkowania. Ryby z gatunków: amur, boleń, jaź, karp, karaś srebrzysty, lin, sandacz, szczupak, sum, węgorz przeznaczone do zabrania należy wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania- nie później niż przed kolejnym zarzuceniem wędki.

Wpisu odnośnie pozostałych gatunków można dokonać po zakończeniu wędkowania, lecz nie później niż przed opuszczeniem łowiska.

 1. Nieprzestrzeganie w/w zasad i regulaminu połowu będzie bezwzględnie karane  pozbawieniem prawa do łowienia na tym akwenie.
 2. W/w zasady regulaminu mogą kontrolować uprawnieni wg RAPR oraz aktualni członkowie zarządu Koła.

VII. Dodatkowe ograniczenia

 1. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do  tego wyznaczonych.
 2. Decyzję o wprowadzeniu okresu ochronnego, po zarybieniu zbiornika podejmuje Zarząd Koła.
 3. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie łowiska, Koło nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje tylko walnemu sprawozdawczo-wyborczemu zgromadzeniu Koła PZW w Busku-Zdroju. Zmiana może następować tylko na początku każdej kadencji zarządu, chyba że jest wprowadzana przez nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła
 2. Zarząd Koła (opiekun łowiska) ma prawo odmówić, zawiesić lub cofnąć członkowi Koła zezwolenie na połów ryb na akwenie „Radzanów”.
 3. Uczestnicy zawodów rozgrywanych na zbiorniku Radzanów zwolnieni są z opłaty dobrowolnej na ten zbiornik.
 4. W pozostałych nieuregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.**

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu   14.11.2021r.

* Stosownie do wykładni autentycznej dokonanej uchwałą nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW w Busku-Zdroju z dnia 13 listopada 2022 r., zapis zawarty w punkcie III ust. 5 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na zbiorniku wodnym „Radzanów” obowiązującego od 14 listopada 2021 r. („Pozostałe wymiary zgodnie z regulaminem PZW”), oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. na zbiorniku Radzanów obowiązują również maksymalne wymiary ochronne dla ryb ustalone w obowiązującym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu PZW w Kielcach, tj. według stanu z 1 stycznia 2023 r.: amur od 70 cm, boleń od 70 cm, brzana od 60 cm, jaź od 45 cm, karp od 70 cm, kleń od 45 cm, lin od 50 cm, okoń od 35 cm, pstrąg potokowy od 50 cm, sandacz od 80 cm, szczupak od 90 cm.

 

**  Stosownie do wykładni autentycznej dokonanej uchwałą nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW w Busku-Zdroju z dnia 13 listopada 2022 r., zapis zawarty w punkcie VIII ust. 4 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na zbiorniku wodnym „Radzanów” obowiązującego od 14 listopada 2021 r. („W pozostałych nieuregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  w Okręgu PZW w Kielcach”), oznacza, że na zbiorniku Radzanów obowiązuje również zapis obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. punktu III ust. 9 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu PZW w Kielcach, w brzmieniu: „Wędkarz zobowiązany jest do przechowywania ryb przeznaczonych do zabrania nie dłużej niż 24 godz. od złowienia w dostosowanej do tego siatce rozpiętej na sztywnych obręczach o minimalnej długości 2,5 m […] lub worku karpiowym z wyjątkiem ryb łososiowatych”.

 

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu   14.11.2021r.