RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych w ramach organizowanych przez Koło PZW w Busku-Zdroju zawodów wędkarskich.

Dane administratora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju, ul. Boczna 6a, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: http://www.pzwbusko.pl

Jakie dane osobowe zbieramy
Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa, celem wzięcia udziału w zawodach wędkarskich organizowanych przez Koło PZW w Busku-Zdroju. Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym warunkuje możliwość udziału w zawodach. Przetwarzamy ponadto, po uzyskaniu stosownej zgody, państwa dane osobowe w postaci wizerunku na fotografiach oraz materiałach filmowych

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
imię i nazwisko – organizacja zawodów

– prowadzenie statystyk

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z 2018r poz.723 w zw. z § 7 pkt 11, 14, 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Warszawa 2017
– imię i nazwisko,

– wizerunek utrwalony w formie fotografii oraz materiału audiowizualnego

publikacja listy uczestników oraz listy zwycięzców, a także wizerunku uczestników w sieci Internet (strona internetowa koła, strona internetowa facebook) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
– wizerunek utrwalony w formie fotografii oraz materiału audiowizualnego Ochrona osób oraz mienia na zbiornikach koła PZW Busko-Zdrój Art. 6 ust. 1 lit. e RODO

Czas przechowywania danych

Państwa dane (zawody) będą przechowywane przez czas nieokreślony.
Zdjęcia z monitoringu przechowujemy 30 dni.

Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo:

    1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
    2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);
    3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,
– zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,
– dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;

4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

– dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,
– Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;
5. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
6. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,

7. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. w odniesieniu do ww. danych przetwarzanych w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonać można składając oświadczenie w tym zakresie do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju, ul. Boczna 6a, 28-100 Busko-Zdrój lub na adres e-mail: kontakt@pzwbusko.pl.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu podane przez państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podstawa Prawna
Ustawa  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – art. 24.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13

DO POBRANIA: Zgoda na przetwarzanie