Informacja z Walnego Zebrania członków koła PZW Busko-Zdrój -13.01.2019

1. Zagajenie i otwarcie obrad.

Otwarcia obrad dokonał kol. Kocięba Andrzej, który przywitał wszystkich uczestników m.in. Jacka Miodyńskiego – przedstawiciela Okręgu, Prezesa koła PZW Staszów  oraz Tomasza Mierzwę v-ce Burmistrza MiG Busko jak również wszystkich uczestników zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Jacka Kuzę a Sekretarzem został  kol. Adam Szczukiewicz.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.

Stwierdzenie prawomocności obrad stwierdzono w drugim terminie.

4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy kolegów wędkarzy, którzy w roku 2018 „odeszli od nas”.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.

Przyjęto jednogłośnie ostatni protokół Walnego Zebrania.

7. Wybór Komisji.

Komisja  Uchwał i  Wniosków: kol. Robert Wójcikiewicz, kol. Piotr Opozda, kol.Dariusz Sępioło

Komisja Skrutacyjna: kol. Dariusz Żmuda, kol. Edward Brejdak, kol Krzysztof Sarnecki

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2018 odczytał Prezes Koła kol. Andrzej Kucięba. W sprawozdaniu znalazły się informacje o: zawodach, zebraniach Zarządu, sprawozdanie sekcji Szaniec oraz Stopnica, sprawa dotycząca kąpieliska Radzanów, działalności gospodarczej,  sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej.  Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Kostera Wojciech.


9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Dariusz Żmuda przedstawił protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w Kole.

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał kol. Wiesław Kostyra – negatywne

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Głos w dyskusji zabrał kol. Stanisław Grochowski, który negatywnie podszedł do odczytania sprawozdań z działalności koła i finansowego. Jego zdaniem informacje szczegółowe powinny być dostępne dla wszystkich zgromadzonych w postaci papierowej, co pozwoliło by skrócić odczytywanie sprawozdań.

Następnie głos zabrał kol. Edmund Borończyk, który pochwalił prace Zarządu w roku 2018, zwracając się do Burmistrza MiG Busko o pozyskanie „lustra wody” dla koła oraz budowę rybaczówki.

Kol. Waldemar Wróblewski zwrócił szczególna uwagę na wychowanie młodych wędkarzy a w szczególności na zabieraniu ryb bliskich wymiaru ochronnemu.

Kol. Jacek Kuza przedstawił informacje z zarządu Okręgu dotycząca wywozu i nęcenia sprzętem pływającym na zbiornikach pow. 15ha.

11. Wystąpienie zaproszonych gości.

W Walnym Zebraniu Koła uczestniczyli: v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Tomasz Mierzwa oraz przedstawiciel Okręgu   v-ce Prezes ds. młodzieży Artur Konieczny. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczestników zebrania jak również wypowiadali się pozytywnie o działalności koła.

13. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2018.

Ogłoszenia wyników Grand Prix za rok 2014 dokonał kol. Robert Wójcikiewicz

1 miejsce Piotr Opozda

2 miejsce Robert Wójcikiewicz

3 miejsce Andrzej Kucięba

Puchar i dyplomy wręczył V-ce Prezes Koła Stanisław gałka. Wszystkim gratulujemy.

Przy okazji głosu Kapitan Sportowy przedstawił statystykę złowionych ryb w roku 2017 na zbiorniku Radzanów, poinformował o zmianach w Regulaminie Sportów Wędkarskich oraz przedstawił terminarz zawodów na rok 2019.

14. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.

Odznaczeń w imieniu Prezesa Okręgu dokonał  Prezes PZW Staszów kol. Jacek Miodyński.

Srebrną odznakę PZW otrzymali: Gałka Stanisław, Dariusz Żmuda

Medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa: Grzegorz Binio

Ponadto Natalia Kolarz została odznaczona medalem „wzorowy młody wędkarz”. Wręczenia odznaczenia, pucharu oraz dyplomu dokonał kol. Jacek Miodyński.

Medal „wzorowy młody wędkarz” otrzymali również nieobecni: Alicja Kucięba oraz Karolina Kolarz.

15. Informacje organizacyjne na temat wysokości składek na bieżący rok.

Informacje na temat składek na rok 2019 odczytał kol. Wojciech Kostera.

16. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.  

Preliminarz i plan pracy koła został przedstawiony przez kol. Andrzej Kucięba  a następnie zatwierdzony przez uczestników większą ilością głosów.

17. Wolne wnioski.

Przedstawiono następujące wolne wnioski:

– Rejestr połowu ryb na zbiorniku w Radzanowie w formie książeczki – przegłosowano za.

– Budowa rybaczówki – nie przegłosowano

– Pozyskanie innych zbiorników – nie przegłosowano.

– Zezwolenie wywozu zanęt i przynęt na zbiornikach pow. 15ha – przegłosowano za.

– Obligatoryjne używanie podbieraka na zbiorniku Radzanów – odrzucono wniosek

18 Losowanie nagród.

Wśród uczestników walnego zgromadzenia rozlosowano 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez Zarząd Koła.

18. Zamknięcie posiedzenia.