Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze koła -13.11.2022 – relacja

W dniu 13 listopada 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków koła PZW w Busku-Zdroju. W zgromadzeniu uczestniczyło 28 członków naszego koła w tym 4 uczestników.


1. Otwarcie zebrania.

Otwarcia zebrania w drugim terminie dokonał Prezes Koła Andrzej Kucięba witając przybyłych uczestników oraz gościa kol. Jacka Miodyńskiego – Prezesa koła PZW Staszów – przedstawiciela ZO w Kielcach.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego wybrano kol. Jacka Kuzę natomiast Sekretarzem zebrania został Adam Szczukiewicz.

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy zmarłych kolegów wędkarzy.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zatwierdzono porządek obrad jednogłośnie.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzono Regulamin Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

6. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano: Norberta Adamczyka, Piotra Wilkusa oraz Dobiesława Molisaka.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący – Norbert Adamczyk

Sekretarz – Dobiesław Molisak

Członek – Piotr Wilkus

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Roberta Wójcikiewicza, Grzegorza Walczaka oraz Piotra Opozdę.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący – Robert Wójcikiewicz

Sekretarz – Grzegorz Walczak

Członek – Piotr Opozda

Wszystkie komisje przegłosowano jednogłośnie.

7. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2022 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”.

Wyniki za rok 2022 przedstawił kapitan Sportowy koła Robert Wójcikiewicz a następnie zostały wręczone puchary oraz dyplomy dla zwycięzców przez przedstawiciela ZO kol. Jacka Miodyńskiego.

8. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Wręczenia odznaczeń dokonał Przedstawiciel Zarządu Okręgu Prezes Koła PZW Staszów Jacek Miodyński.

Złotą odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego otrzymał Adam Szczukiewicz.

Brązową odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego otrzymał Edward Brejdak.

Odznakę „Młody wędkarz” otrzymali: Zuzanna Kucięba, Antoni Wilkus, Filip Wilkus i Mateusz Molisak.

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzono protokół obrad jednogłośnie.

10.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji przedstawił kol. Norbert Adamczyk stwierdzając zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

11.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW  za rok 2022.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2022 odczytał Prezes koła Andrzej Kucięba.

12. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za  rok 2022 odczytał Prezes koła Andrzej Kucięba pod nieobecność Skarbnika.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za rok 2022.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej koła za rok 2022 odczytał Marcin Prędki.

14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za rok 2022.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2022 odczytał Paweł Pawelec.

15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Zgromadzeniu koła..

Realizację uchwał i wniosków omówił Prezes Koła Andrzej Kucięba.

16. Projekt Planu pracy na rok 2023 i preliminarza finansowego na 2023.

Projekt Planu działania na rok 2023 i preliminarza budżetowego przedstawił Prezes Koła.

17. Projekt Planu działania Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Projekt Planu działania Komisji na rok 2023 przedstawił Sekretarz Komisji Marcin Prędki.

18. Wystąpienie zaproszonych gości.

W wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel Zarządu Okręgu Jacek Miodyński, który podsumował działalność Koła oraz pogratulował wyróżnień i odznaczeń.

19. Dyskusja.

W dyskusji brali udział członkowie zgromadzenia, którzy poruszyli temat zbiornika „no kill” na łowiskach oraz błędnej wykładni Regulaminu Radzanowa dotyczącej górnych wymiarów oraz stosowania siatki długości 2,5m.

20. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za rok 2022.

Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.

21. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za rok 2022.

Zatwierdzono sprawozdanie Komisji rewizyjnej jednogłośnie.

22. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za rok 2022.

Zatwierdzono sprawozdanie Komisji rewizyjnej jednogłośnie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie:

– planu pracy i preliminarza finansowego za 2023 rok:

Zatwierdzono plan i preliminarz jednogłośnie

– planu pracy Komisji rewizyjnej  za 2023 rok:

Zatwierdzono plan jednogłośnie

– podjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

1. Wniosek Jacka Kuzy dotyczący wprowadzenia od 1 stycznia 2024 roku zasady „złów i wypuść” na stawie nr 3 (tzw. trójkąt)  na zbiorniku Łowiska w Busku-Zdroju.

UZASADNIENIE:

Praktyczne doświadczenie na już blisko 10 zbiornikach w Okręgu PZW Kielce na których wprowadzono regulamin „złów i wypuść” dowodzi skokowego zwiększenia atrakcyjności wędkarskich takich zbiorników. Ponieważ na Łowiskach udostępnione są 4 zbiorniki, wprowadzenie tej zasady na jednym z nich nie uszczupli uprawnień wędkarzy do zabierania ryb i pozwoli nam na przetestowanie tego rozwiązania

Wniosek przegłosowano większością głosów;

ZA – 21

PRZECIW – 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 3

2. Wniosek Piotra Wilkusa dotyczący zwiększenia środków finansowych na zakup przynęt i zanęt na zawody dla zawodników wysyłanych przez Koło PZW w Busku-Zdroju.

UZASADNIENIE:

Wraz ze wzrostem cen zanęt i przynęt dotychczasowa kwota nie wystarcza na zakup potrzebnych rzeczy.

Wniosek przegłosowano większością głosów;

ZA – 24

PRZECIW – 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

3. Wniosek  kol. Norberta Adamczyka dotyczący stosowania wykładni Regulaminu na zbiorniku w Radzanowie zgodnie z Regulaminem Amatorskiego połowu ryb okręgu kieleckiego.

UZASADNIENIE:

W Regulaminie zbiornika w Radzanowie brak jest wpisu o stosowaniu siatki długości 2,5m. Regulamin ten był zatwierdzony na walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2021 roku, natomiast Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb okręgu kieleckiego został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 roku. Posiadanie siatki zwiększy ochronę ryb.

Drugą kwestią jest stosowanie wykładni co do górnych wymiarów ryb na tym zbiorniku. Zgodnie z RAPR okręgu kieleckiego należy stosować górne wymiary. Ustalenie górnych wymiarów zwiększy ochronę ryb w zbiorniku najbardziej wartościowych.

Wniosek przegłosowano:

ZA – 10

PRZECIW – 9

WSTRZYMAŁO SIĘ – 4

27. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.

Spośród uczestników Zgromadzenia rozlosowano nagrody ufundowane przez Koło.

28.  Wolne wnioski.

Podczas rozmów poruszono temat składek na rok 2023.

29.  Zakończenie obrad.

Zakończenia obrad dokonał Prezes Koła Andrzej Kucięba.