INFORMACJA KAPITANA SPORTOWEGO ODNOŚNIE ZAWODÓW W KOLE

W związku ze wznowieniem organizacji zawodów w kole informuję, że wszystkie organizowane zawody odbędą się na określonych zasadach zgodnymi z wytycznymi ZG oraz ZO:

– decyzję o organizacji zawodów podejmuje Prezes Koła;

– każdy zawodnik oraz uczestnicy zawodów składają pisemne oświadczenie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa;

– druk oświadczenia każdy uczestnik pobiera ze strony internetowej koła i dostarcza przed zawodami;

– każdy uczestnik zawodów powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe;

– organizator zapewnia punkt dezynfekcji;

– każdy zawodnik powinien posiadać własny długopis;

– podczas zbiórek każdy uczestnik powinien mieć zakryte usta;

– losowania stanowisk dokonuje jedna osoba wyznaczona przez organizatora;

– na stanowisku wędkarskim mogą przebywać maksymalnie 2 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości;

– podczas ważenia na stanowisku może znajdować się tylko zawodnik oraz sędziowie;

Niedostosowanie się do w/w zaleceń – skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

LINK DO OŚWIADCZENIA: OŚWIADCZENIE