Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego – 12.0.2020

1. Zagajenie i otwarcie obrad.

Otwarcia obrad dokonał Prezes kol. Kocięba Andrzej, który przywitał wszystkich uczestników m.in. Prezesa Okręgu PZW w Kielcach Marka Lesiasz, Jacka Miodyńskiego – przedstawiciela Okręgu, Prezesa koła PZW Staszów, Michała Morońskiego v-ce Burmistrza MiG Busko-Zdrój, Sekretarza Starostwa Powiatowego Jerzego Służalskiego jak również wszystkich uczestników zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i Prezydium walnego Zgromadzenia.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Jacka Kuzę natomiast do Prezydium wybrano kol. Adama Szczukiewicz i Andrzeja Kuciębę. – jednogłośnie.

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy kolegów wędkarzy, którzy w roku 2019 „odeszli od nas”.

4. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad  oraz regulamin zatwierdzono jednogłośnie.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano: Leszka Głogowskiego, Andrzeja Hornika oraz Wojciecha Kosterę. Dop Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Roberta Wójcikiewicza, Piotra Opozdę oraz Dariusza Sępioło

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.

Przyjęto jednogłośnie ostatni protokół Walnego Zebrania.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Komisja Mandatowa stwierdziła zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Stan 52 osoby w tym jeden uczestnik do 16 roku życia.

8. Wręczenie odznaczeń i nagród. Ogłoszenie wyników Grand Prix za rok 2019.

Brązową Odznakę PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego otrzymali: Piotr Opozda oraz Robert Wójcikiewicz.

Kapitan Sportowy ogłosił wyniki konkursu Grand Prix za rok 2019. Wręczenia nagród i pucharów dokonali: Prezes Okręgu PZW w Kielcach Marek Lesisz, Prezes Koła PZW w Busku-Zdroju.

9. Sprawozdanie z rocznej działalności.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019 odczytał Prezes Koła kol. Andrzej Kucięba. W sprawozdaniu znalazły się informacje o: zawodach, zebraniach Zarządu, sprawozdanie sekcji Szaniec oraz Stopnica, sprawa dotycząca kąpieliska Radzanów, działalności gospodarczej,  sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej. 

Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Kostera Wojciech.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 odczytał Marcin Prędki

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał Marek Molisak.

10. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła.

Informacje o realizacji podjętych uchwał i wniosków odczytał Prezes Koła Andrzej Kucięba.


11. Wystąpienie zaproszonych gości.

W Zgromadzeniu glos zabrali zaproszeni goście : v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Moroński (potwierdził, że w roku 2020 Koło będzie funkcjonowało w nowym lokalu),  przedstawiciel Okręgu   Prezes Koła PZW Staszów Jacek Miodyński, Prezes Okręgu w Kielcach Marek Lesisz oraz Sekretarz Starostwa Powiatowego Jerzy Służalski. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczestników zebrania jak również wypowiadali się pozytywnie o działalności koła.

12. Przedstawienie planu pracy koła oraz preliminarza budżetowego na rok 2020.

Plan pracy Koła na rok 2020 został przedstawiony przez Prezesa Andrzeja Kuciębę natomiast preliminarz budżetowy przez Skarbnika kol. Wojciecha Kosterę.

13. Dyskusja.

Głos w dyskusji zabrali zgromadzeni wędkarze. Poruszane były sprawy zarybienia zbiorników a w szczególności Radzanowa, jak również sprawy organizacyjne i gospodarcze prowadzone w kole. Kol. Jacek Kuza przedstawił sytuacje dotyczącą przebudowy zbiorników wodnych na Łowiskach. Sekretarz Starostwa Powiatowego zapewnił, że będzie dążył do zmiany regulaminu połowu ryb na zbiorniku w Radzanowie (kąpielisko).

14. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności:

– Zarządu Koła za 2019 rok – jednogłośnie

– Sprawozdania finansowego za 2019 rok – jednogłośnie

– Sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2019– jednogłośnie

– Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2019 – jednogłośnie.

15. Podjęcie uchwał w sprawach: planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2020.

Plan pracy oraz preliminarz finansowy został przegłosowany.


15. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.

Do komisji uchwał nie wpłynęły wnioski do ZG, ZO, ZK.

17. Wolne wnioski.

Przedstawiono następujące wolne wnioski:

– Zmiana tytułu oraz treści Regulaminu zawodów z cyklu Grand Prix – przegłosowano za.

– Zmianę uchwały zarządu Koła z dnia 7.11.2019 dotyczącą ilości i asortymentu ryb do zarybienia zbiornika Radzanów: 60% karp kroczek do 35cm, karp handlówka 40%

Zmiana na: 3 tyś zł na mix, pozostała kwota jak wyżej – wniosek przegłosowano

– nie przegłosowano

– Wprowadzić zakaz zabierania ryb na zbiorniku w Radzanowie we wtorki i czwartki  – wniosek odrzucono.

18 Losowanie nagród.

Wśród uczestników walnego zgromadzenia rozlosowano 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez Zarząd Koła.

18. Zamknięcie posiedzenia