Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 12.01.2020r.

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020r w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1.

Początek zebrania godz. 9.00 – I termin
godz. 9.30 – II termin.

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 12.01.2020r.

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów wędkarzy .
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Koła
5. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków , Komisji Mandatowej
6. Sprawozdanie z rocznej działalności : Zarządu Koła , Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła
7. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań : Zarządu Koła , Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła
8. Realizacja Uchwał Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła
9. Wystąpienie zaproszonych gości.
10 . Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2019, oraz ogłoszenie wyników „ konkursu na największą rybę ‘’
11. Wręczenie odznaczeń i nagród
12. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na 2020 rok, informacja o wysokości składek na 2020 rok.
13. Dyskusja
14. Podjęcie uchwał w sprawie: planu pracy i preliminarza budżetowego na 2020r.
15. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
16. Wolne wnioski.
17. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.
18. Zakończenie obrad.