Walne zebranie sprawozdawcze – 14.01.2018r

W dniu 14 stycznia 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Busko-Zdrój.

1. Zagajenie i otwarcie obrad. Zagajenia i otwarcia obrad dokonał Prezes Kola kol. Andrzej Kucięba. Przywitał zaproszonych gości: Starostę Jerzego Kolarza, Z-cę Burmistrza MiG Tomasza Mierzwę, Komendanta Policji w Busku-Zdroju Jakuba Kosina.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad. Na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Jacek Kuza a na Sekretarza kol. Adam Szczukiewicz – jednogłośnie zatwierdzeni przez uczestników.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła. O godzinie 9.30 stwierdzono prawomocność obrad.

4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła. Uczczono minuta ciszy zmarłych kolegów wędkarzy.

5. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęto porządek obrad – jednogłośnie przez uczestników zebrania.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z. Przyjęto protokół z ostatniego walnego Zebrania – jednogłośnie.

7. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Dokonano wyboru komisji Uchwał i Wniosków: kol. Robert Wójcikiewicz, kol. Piotr Opozda, kol. Stanisław Grochowski, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący – Robert Wójcikiewicz Sekretarz – Piotr Opozda Członek – Stanisław Grochowski Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej: Dariusz Żmuda, Edward Brejdak, Dariusz Sępioło, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący – Dariusz Żmuda Sekretarz – Edward Brejdak Członek – Dariusz Sępioło

8. Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017. Sprawozdanie z działalności koła za rok 2017 odczytał Prezes Koła kol. Andrzej Kucięba. W sprawozdaniu ujęte były również informacje dotyczące działalności sportowej, gospodarczej oraz SSR.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej odczytał kol. Dariusz Żmuda.

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego odczytał kol. Wiesław Kostyra.

11. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 odczytał kol. Wojciech Kostera.

12. Wystąpienie zaproszonych gości. Głos w zebraniu zabrali: Starosta Jerzy Kolarz, z-ca Burmistrza Tomasz Mierzwa oraz Komendant Policji Jakub Kosin.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami. Prowadzono gorąca dyskusje nad sprawozdaniami odczytanymi przez członków zarządu koła, min dotyczącą spraw finansowych, lokalu dla koła.

14. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2017 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”. Ogłoszono wyniki konkursu GP za rok 2017. Pierwsze miejsce zajął Piotr Bąk, drugie miejsce Jacek Kuza, trzecie miejsce Andrzej Kucięba. Wręczenia pucharu oraz dyplomów dokonał delegat Zarządu Okręgu Prezes Koła PZW Pińczów kol. Adam Walczak.

15. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów. Dokonano wręczenia odznaczeń dla członków naszego koła. Wręczenia dokonał kol. Adam Walczak. Medal „za zasługi w rozwoju Wędkarstwa” otrzymał Dariusz Żmuda, „Srebrną Odznakę za zasługi dla wędkarstwa polskiego” otrzymał Adam Szczukiewicz

16. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok, informacja o wysokości składek w roku 2018. Przedstawiono preliminarz oraz wysokość składek na rok 2018. Stosowna informacje odczytał Skarbnik kol. Wojciech Kostera.

17. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji uchwal i wniosków, wniosków jakie wpłynęły do komisji. Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła wnioski jakie wpłynęły do komisji. Wnioski przegłosowane dotyczyły: umieszczenia przez ZO daty aktualizacji terminarzy na stronie www, zmiany w porządku obrad na kolejne lata, zakupu łodzi do celów wapnowania, przesunięcia budżetu w roku 2018.

18.Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród. Dokonano losowania nagród rzeczowych dla uczestników walnego Zebrania.

19. Wolne wnioski. Omawiano sytuacje w Kole, poruszano tematy zbiorników w Radzanowie „kąpieliska” oraz „stawu młyńskiego”, jak również sprawy lokalowej dla zarządu koła.

20. Zamknięcie posiedzenia.